Şiddet Sağlığı Öldürüyor!

Share

Türkiye’de sağlıktaki bir çok uzman derneğinin imza attığı, “Şiddet Sağlığı Öldürüyor” isimli bildiri Tür Tabipler Birliği sayfasından yayınlandı.

İşte O Bildiri

Kısıtlı Yasal Düzenlemelerle Değil, Şiddeti Oluşturan Nedenlere Karşı Birlikte Hareket Ederek Sağlıkta Şiddetle Mücadele Edebiliriz!

Türkiye’de sağlık ortamında şiddet; sistematik olarak uygulanan, hasta ve yakınlarının sisteme dönük öfkesini sağlık çalışanından çıkardığı bir soruna dönüştü. Her gün sözlü şiddete maruz kalma oranlarının %85’in üzerinde olduğu hizmet sunum koşulları, hekim ve hasta arasında kurulması zorunlu olan ilişkiyi her geçen gün daha fazla bozuyor. Şiddet; hekimlerin mesleki doyumlarını yok ediyor, meslekten ya da ülkeden ayrılmalara yol açıyor. Şiddet nedeniyle sağlık işgücünün hizmetten çekilmesi giderek uzayan randevu sürelerine ve hastaların hizmete ulaşmasını engellemeye başladı. Bu sorunun giderek derinleşeceğini artık sağlık politikalarını oluşturanlar bile görüyor; ancak sorunun nedenleri irdelendiğinde görüyoruz ki çözüm olarak hazırlanan kısıtlı yasal düzenlemeler ne yazık ki şiddeti azaltmaya yetmeyecektir.

Sağlık ortamında şiddet, hem hekimlere hem de topluma zarar veriyor. Oysa hekim ve hastası aynı amaç için bir araya gelir: Hekim hastasını iyileştirmek ister, hasta hekimden şifa bekler. Amaç ortaktır. Hastalarımız bizim düşmanımız değildir. Sağlıkta şiddetin nedeni Sağlıkta Dönüşüm Programı ile “5 dakikaya sıkıştırılan hasta randevuları”dır. Sağlıkta şiddetin nedeni “hastaya müşteri gözüyle bakılmasını dayatan sistem”dir. Sağlıkta şiddetin nedeni “ne kadar çok hasta, o kadar çok para” anlayışıdır. Sağlıkta şiddetin nedeni “hekimi ucuz işgücü girdisi olarak gören” anlayıştır.

Hastalarının ve toplumun iyiliğini öncelemeye yemin etmiş hekimler olarak:

  • Muayene randevularının her hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlenmesini,
  • Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini,
  • Acil servislerde sadece acil hastalara bakılacak bir sağlık hizmeti planlaması yapılmasını,
  • Sağlık kurumlarındaki çalışma ortamı ve koşullarının, sağlıkta şiddeti önleyecek biçimde yeniden düzenlenmesini,
  • Hastayı müşteri, sağlık hizmetini “kâr getiren işlem” olarak gören anlayışın derhal terk edilmesini ve sağlığın temel bir insan hakkı olarak sunulmasını,
  • Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitiminde kontenjanları artırarak niteliği düşürecek, var olan sorunları daha da büyütecek, toplumun sağlık hakkına erişimini engelleyen popülist uygulamalardan hızla geri dönülmesini talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği ve tıpta uzmanlık dernekleri olarak “Sağlıkta şiddet varsa, biz yokuz!” diyoruz. 6331 sayılı yasa uyarınca çalışanların iş güvenliği ile ilgili her türlü önlemin alınmasının işverenin sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyoruz. Sağlık çalışanlarının çalışma ortamını şiddetten arındırmak işverenin sorumluluğudur. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda yasal süreçleri işleteceğimizi hatırlatıyoruz.

“Şiddet ortamında sağlık hizmeti olmaz.” Sağlık, “alınır-satılır” bir market ürünü değildir, bir insan hakkıdır ve şiddetle sağlığa ulaşılamaz!

Şiddeti durduralım!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Türk Tabipleri Birliği UDEK Yürütme Kurulu

Türk Tabipleri Birliği Sağlıkta Şiddet Çalışma Grubu

Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Akademik Geriatri Derneği

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği

Çocuk Nefroloji Derneği

Çocuk Romatoloji Derneği

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Havacılık Tıbbı Derneği

İşyeri Hekimleri Derneği

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği

Patoloji Dernekleri Federasyonu

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği

Türk Algoloji (Ağrı) Derneği

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Türk Biyokimya Derneği

Türk Cerrahi Derneği

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Türk Dermatoloji Derneği

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

Türk Farmakoloji Derneği

Türk Gastroenteroloji Derneği

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk İmmünoloji Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Türk Nefroloji Derneği

Türk Nöroloji Derneği

Türk Nöroradyoloji Derneği

Türk Nöroşirürji Derneği

Türk Oftalmoloji Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Pediatri Kurumu

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Türk Toraks Derneği

Türk Yoğun Bakım Derneği

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği

Türkiye Acil Tıp Derneği

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Milli Pediatri Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Türkiye Romatoloji Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir