2015 yılı Hanehalkı; Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması mikro verilerinin yer aldığı bu CD, ham verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları, metodolojik bilgi ve CD’nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir. CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak, mikro veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür.

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının sonuçları ile cinsiyet ayrımında eğitim, yaş grubu ve işteki duruma göre Türkiye geneli, ayrıca seçilmiş bazı değişkenler için İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey için tahmin vermektedir.