Share

Noterler Artık Taşınmaz Mal Sözleşmesi yapacak

Türkiye Noterler Birliği tarafından  Türkiye notorlerinin tasınmaz mal sözleşmesi hakkında duyuıru yaptı. Duyruya göre Türkiye de Noterler Artık Gayrımenkul Alım satım işlemleri yapabilecek.

 

Duyuruda Türkiye Noterler birliği ”  7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.06.2022 tarihinde kabul edilerek 28.06.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan düzenleme ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu’na “Noterlerin genel olarak yapacakları işler” başlıklı 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendine “Taşınmaz satış sözleşmesi yapmak” ibaresi eklenmiş ve “Taşınmaz satış sözleşmesi” başlıklı 61/A maddesi ihdas edilmiştir.

Yasal düzenlemeden sonra, Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye Noterler Birliği ve diğer tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlanan “Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 11.01.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmakla yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu düzenlemeler ile tapu dairelerinin yanında kamu hizmeti ifa eden noterliklerde de taşınmaz satış sözleşmesi yapılabilecektir.

Bu düzenlemelerin fiilen uygulanmasını sağlamak amacıyla başta Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olmak üzere çok sayıda Kurum ile ortak çalışma yapılarak protokoller imzalanmış ve entegrasyonlar sağlanarak Kanunun öngördüğü 1 Temmuz 2023 tarihinde sistem vatandaşların başvurularını kabul edecek ve satış işlemini gerçekleştirecek duruma getirilmiştir.

Noterliklerde yapılacak taşınmaz satış işlemleri halen Tapu Müdürlükleri tarafından izlenen süreçte olduğu gibi işleyecek olup;

Taşınmazını satmak isteyen ilgilinin Türkiye Noterler Birliğinin E- Başvuru/Randevu sistemi üzerinden başvurusunu yapması, talep edilen bilgileri sisteme eklemesi ve sistem üzerinden işlemi yapmak istediği Noterliği seçmesi üzerine, ilgili noter tarafından başvuru sahibinin taşınmaz üzerinde hak sahibi olduğunun tespiti yapıldıktan sonra başvuru kabul edilerek işlem başlatılacaktır.

Başvurunun kabulünden sonra noter tarafından taşınmazla ilgili tapu kayıtları incelenerek taşınmaz üzerindeki şerh/beyan gibi kısıtlamalar dikkate alınarak satış yapmaya engel bir sınırlama olup olmadığı kontrol edilecek ve taşınmazın satışına engel bir durum bulunmadığı tespit edildiğinde, gerekli tapu harcı ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi hususunda ilgililerin cep telefonlarına mesaj (sms) gönderilerek; gerekli harç ve masrafların yatırılması sağlanacaktır.

Tapu harcı ve masrafları ilgililer tarafından yatırıldıktan sonra taraflar, düzenlenen taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecektir.

Sözleşme bizzat Noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalandıktan sonra, sisteme kaydedilerek Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine elektronik ortamda gönderilerek taşınmazın sistem üzerinden tapu kütüğüne tescili sağlanacaktır.

Taşınmazın devri gerçekleştikten sonra ise düzenlenecek tapu belgesi ve diğer belgeler noter tarafından ilgilisine verilerek işlem tamamlanmış olacaktır.

Uygulamanın başlamasıyla birlikte; güven kurumu olan noterliklerin sisteme dâhil edilmesi ve süreçlerin tamamının bizzat noter tarafından yürütülecek olması sebebiyle ihtilafların önüne geçilerek yargıya intikal eden dava sayısının ve yargının iş yükünün azaltılmasına katkı sağlanmış olacaktır.

Yine, taşınmaz satış sözleşmelerinin ülkemizin her noktasında bulunan noterliklerde de yapılacak olması özellikle büyükşehirlerdeki Tapu Sicil Müdürlüklerinin iş yoğunluğunun azalmasına yardımcı olacağı gibi vatandaşlarımızın da kamu hizmetinden daha etkin faydalanmasında yeni bir alternatif oluşturacaktır.” açıklamasında  bulundu

 

Kaynak: Türkiye Noterler Birliği

Haber  Desteği Oba Emlak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir